Hieronder volgt een korte toelichting op hoofdlijnen van de verschillen in saldi van de uitkomsten tussen de begroting 2020 na wijziging en de realisatie 2020. Dit betreft verschillen inclusief de puttingen/stortingen uit/in reserves en na budgetoverheveling. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de programmatoelichting in het jaarverslag.

Programma Burger en bestuur

Het voordelig resultaat van €134.000 betreft voordelen door lagere kosten oud-wethouders en op kosten van de raad. Er is een nadeel door kosten voor Softwareapplicaties voor burgerzaken.

Programma Openbare orde en veiligheid

De lasten en baten in dit programma verschillen €32.000 voordelig. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen met kleine verschillen.

Programma Leefomgeving

Het programma heeft een nadelig resultaat van €100.000. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen; de kosten voor apparaatslasten en straatreiniging zijn hoger geweest terwijl de kosten vanwege beperkte inzet op gladheidsbestrijding lager zijn geweest in 2020.

Programma Milieu en duurzaamheid

De lasten en baten in dit programma hebben een nadelige uitkomst van €141.000. Dit komt door verschillende duurzaamheids- en participatietrajecten die meer onderzoek en ambtelijke inzet kostte dan voorzien.

Programma Ruimtelijke ordening

Het programma heeft een voordelig rekeningresultaat van €204.000. Dit wordt veroorzaakt door met name hogere bouwleges.

Programma Herstructurering en vastgoed

De lasten en baten in dit programma verschillen niet.

Programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het voordelig exploitatieresultaat van afgerond €1,8 miljoen betreft met name een onderbesteding op de bijzondere bijstand en de vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO (waarop ook veel interne capaciteit is ingezet).

Programma Meedoen

Het programma heeft een voordelig resultaat van €3,4 miljoen. Er zijn voordelen van in totaal €2,1 miljoen op Samenkracht, Hulpmiddelen, WMO-dienstverlening en vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast is er een voordeel van €1,3 miljoen op bescherm wonen en maatschappelijke opvang.

Programma Jeugd en onderwijs

De lasten en baten in het programma verschillen €683.000 voordelig. Dit betreft een voordeel op Jeugdzorg (€382.000) en leerlingenvervoer (€290.000).

Programma Economie en internationaal beleid

Het programma kent per saldo een positief exploitatieresultaat van €88.000 omdat door Corona niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan en er minder kosten zijn gemaakt.

Programma Kunst en cultuur

Het programma kent per saldo een negatief exploitatieresultaat van €83.000. Dit wordt met name veroorzaakt door meer onderhoud aan culturele panden en minder kosten op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie en participatie.

Programma Bedrijfsvoering

Het voordeel in het programma van €877.000 is voor het grootste gedeelte te verklaren door lagere personele kosten DOWR-i, onderbesteding Facilitaire Zaken vanwege het vele thuiswerken en lagere loonsom team Finance & Control, bestuurssecretariaat en de DOWR-samenwerking inkoop.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

De lasten en baten in het programma verschillen €565.000 voordelig met name vanwege het niet inzetten van de post onvoorzien (€231.000) en een voordeel van €239.000 vanwege het opvoeren van de Beleggingsrekening (obligaties). Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag.