(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriele vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

103

111

Algemene reserve

21.395

18.778

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

801

468

Bestemmingsreserves

57.080

58.306

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.633

2.822

Gerealiseerde resultaat

17.326

4.123

Sub-totaal

4.537

3.401

Sub-totaal

95.801

81.207

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

166.389

171.677

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

8.943

8.988

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.704

32.324

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

3.540

2.931

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

29.470

27.271

Gronden uitgegeven in erfpacht

15.810

15.810

Sub-totaal

243.373

247.082

Sub-totaal

12.483

11.919

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- Deelnemingen

25.684

23.330

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

256.940

293.968

Leningen aan:

- Binnenlandse bedrijven

5.073

5.187

- Deelnemingen

32.592

30.690

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

6.269

5.807

Waarborgsommen

162

52

Sub-totaal

64.545

59.827

Sub-totaal

282.175

319.207

Totaal vaste activa

312.455

310.310

Totaal vaste passiva

390.459

412.333

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

47.038

55.813

Banksaldi

12.308

3.711

Gereed product en handelsgoederen

4.354

8.491

Overige schulden

14.074

14.084

Sub-totaal

51.392

64.304

Sub-totaal

26.382

17.795

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

1.252

2.704

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

20.904

20.295

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

38.568

21.908

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

Uitzettingen in de vorm van Nederlans schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

1.149

0

- Europese overheidslichamen

0

0

Overige vorderingen

12.774

12.190

- Het Rijk

11.145

979

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.233

1.487

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

2.677

2.263

Sub-totaal

53.743

36.802

Sub-totaal

35.959

25.024

Liquide middelen

Kassaldi

14

7

Banksaldi

1.269

2.473

Sub-totaal

1.283

2.480

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

0

6

- Het Rijk

795

971

- Overige Nederlandse overheidslichamen

4.594

4.558

Overige nog te ontvangen bedragen

27.002

34.291

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

1.536

1.430

Sub-totaal

33.927

41.256

Totaal vlottende activa

140.345

144.842

Totaal vlottende passiva

62.341

42.819

Totaal generaal

452.800

455.152

Totaal generaal

452.800

455.152

Gewaarborgde geldleningen

11.743

13.825

Garantstellingen

1.011.520

1.042.995