De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. In de begroting worden de taken en activiteiten van de gemeente voor het begrotingsjaar gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven. De raad bepaalt in de begroting of er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld wordt onttrokken uit de reserves. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening en het jaarverslag door het college van B&W verantwoording afgelegd over het jaar. Wat hebben we bereikt en hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven? De jaarrekening en het jaarverslag geven niet alleen een feitelijke weergave, maar zijn ook een analyse. Welke consequenties zien we naar aanleiding van het gevoerde beleid?

De jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit:

  • De balans tussen bezittingen en schulden
  • De rekening van baten en lasten. Dit is het resultaat.

Het jaarverslag bestaat uit:

  • Een analyse van het resultaat
  • De programmaverantwoording
  • De paragrafen

In deze presentatie zijn deze documenten samengevoegd in Jaarverslaglegging 2020. Onder Financiën - Rekening treft u de specifieke onderdelen uit de jaarrekening aan (Balans, toelichting hierop, etc.).