Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.  

Mutaties via reserves

In de begroting 2020 werd ervan uitgegaan dat per saldo €14,0 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2020 is dit per saldo een onttrekking van €3,1miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2020 ongewijzigd.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.   

Analyse rekeninguitkomst 2020

In de 3e kwartaalrapportage 2020 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van €1,5 mln. Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt €17,3 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €17,3 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €8,3 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €9,0 miljoen. Op hoofdlijnen is dit voordelig resultaat als volgt te verklaren.

Uitkomst rekening 2020 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

Programma

Bedrag

Toelichting

a

Burgemeester en wethouders

Burger en bestuur

100

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere loonkosten van oud-wethouders (€70.000) en vrijval van een wethouders voorziening (€10.000). Het overige voordeel betreft een daling van kosten door corona zoals dienstreizen, representatie en opleidingen/trainingen (€20.000).

b

Duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

-134

Op het taakveld duurzaamheid is sprake van een negatief resultaat van €134.000. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door €30.000 tekort voor RES-participatie (raadsmotie). Gemeente brede participatietrajecten vragen een grote ambtelijke inzet. En €30.000 tekort voor de Windverkenning (collegeopdracht) die meer onderzoek en ambtelijke inzet (o.a. in de raadpleging) kostte dan voorzien. Het in stand houden van de it-infrastructuur en de verkenning van de doorstart van Transform in 2020 was een kostenpost (€24.000) waar geen rekening mee was gehouden. Ook met de noodzakelijke kostenpost voor de externe facilitatie en noodzakelijke onderzoeken van de samenwerking in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (€25.000) was onvoldoende rekening gehouden. Deze samenwerking heeft echter wel gezorgd voor de versnelling in Slim Warmtenet Zandweerd, de transitievisie Warmte en de WUP’s.

c

Ruimtelijke ontwikkeling/leges

Ruimtelijke ontwikkeling

204

Het voordeel op programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat wij meer inkomsten bouwleges hebben ontvangen.

d

Minimabeleid

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

305

Dit voordeel betreft voornamelijk een onderbesteding op de bijzondere bijstand. Circa €95.000 hiervan betreft de lasten voor beschermingsbewind.  Daarnaast is vooral minder aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar verstrekt en bijzonder bijstand voor woninginrichting. In 2021 wordt het nieuwe beleid voor minima en schuldhulpverlening opgesteld, inclusief een evaluatie van voorgaande jaren. De analyse van de bestedingen bijzondere bijstand wordt daarin meegenomen.

e

TOZO uitvoeringskosten

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

1.288

Voor de uitvoering van de Tozo wordt per genomen besluit levensonderhoud €450,00 beschikbaar gesteld en per genomen besluit krediet €800,00. Op basis van het aantal besluiten levensonderhoud (2600) en het aantal besluiten bedrijfskredieten (366) verwachten wij €1.463.000 als vergoeding. In 2020 is voor
€175.000 extern personeel ingehuurd en veel interne capaciteit ingezet. De afrekening geschiedt op basis van de SISA (juli 2021).

f

Beschermd wonen

Meedoen

1.276

Op de reguliere begroting lokale activiteiten BW-MO is er een voordeel van €150.000. Dit betreft een eenmalig voordeel. In september 2019 is een extra subsidie aan Vriendendiensten verstrekt die voor de periode september 2019 t/m december 2020 geldt. Vanaf 2021 maakt deze subsidie weer onderdeel uit van de reguliere jaarafspraken met Vriendendiensten.
In de begroting wordt een deel van de Maatschappelijke opvang en OGGZ gedekt ten laste van de algemene middelen. Dit deel wordt in het resultaat niet toegevoegd aan de regionale reserve, maar leidt in 2020 tot een voordeel van € 560.000,-. Bij de jaarrekening 2019 is het aandeel Maatschappelijke opvang en OGGZ dat wordt gedekt ten laste van de algemene middelen abusievelijk wel toegevoegd aan de regionale reserve. Dit wordt in 2020 gecorrigeerd en valt hiermee vrij naar de lokale (algemene) middelen. Deze correctie uit 2019 leidt eenmalig tot een voordeel van €510.000.

g

Samenkracht

Meedoen

405

Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in de volgende onderdelen; onderbesteding innovatie WMO (€50.000), lager gebruik Meedoenbudget (€30.000), onderbesteding preventie Jeugd (€172.000) en een lager gebruik kinderopvang (€132.000).
Bij de eerste twee punten zien we een directe relatie met de Corona crisis. Innovatie die al in gang was gezet, is doorgelopen maar er zijn geen nieuwe aanvragen ontvangen. Lagere kosten bij de kinderopvang worden verklaard door minder gebruik van de regeling SMI (sociaal medische indicaties) als gevolg van Corona.
Onderbesteding bij diverse subsidies voor jongeren heeft te maken met Corona waardoor er minder jongerenactiviteiten zijn aangevraagd en gedaan. Daarnaast zijn er (gesubsidieerde) begeleidingstrajecten van jongeren door een zorgaanbieder verplaatst naar de kostensoort jeugdzorg.

h

Hulpmiddelen

Meedoen

226

In de decembercirculaire 2020 is het rijksbudget met €101.000 gekort, omdat uit nacalculatie van het Rijk bleek dat te weinig geld was overgeheveld naar de Wlz. Deze korting staat op programma Algemene Middelen, omdat mutaties uit de decembercirculaire niet meer in de begroting kunnen worden gewijzigd.
Na aftrek van de korting resteert een voordeel van €226.000. In de eerste helft 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan gebruikelijk.

i

WMO dienstverlening

Meedoen

997

De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot. Over de gehele linie zien we dat de kosten (als gevolg van Corona) teruglopen terwijl we in de 3e kwartaalrapportage rekening hielden met een stabilisatie.  

j

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

450

Als gevolg van Corona ligt het volume van het vraagafhankelijk vervoer fors lager dan andere jaren. In de jaarrekening van PlusOV is rekening gehouden met compensatie van meerkosten en niet gereden ritten. Ondanks deze compensatie zijn de vervoer- en organisatiekosten €450.000 lager dan begroot in 2020.

k

Volksgezondheid

Meedoen

126

Op Volksgezondheid zien we een onderbesteding die vooral komt doordat de GGD in dit hectische jaar haar capaciteit niet heeft kunnen inzetten op het uitvoeren van inspecties kinderopvang.

l

Schuldhulpverlening

Meedoen

-119

Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhulpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €97.000, waarvan de belangrijkste een lagere opbrengsten WSNP en budgetbeheer.  De daling in inkomsten is met name een gevolg van het teruglopen van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening (een landelijke ontwikkeling sinds de start van de corona maatregelen). Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad €39.000.

m

Onderwijshuisvesting

Jeugd en onderwijs

-105

Coronaproof maken van de gymzalen heeft extra kosten met zich meegebracht (€60.000). Voor de beheertaken van de gymlokalen en de taken voor de VVE/ beheerstichtingen is de managing partner van Vastgoed ingehuurd om deze beheertaken te professionaliseren (€55.000).

n

Leerlingenvervoer

Jeugd en onderwijs

290

Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeente Deventer het leerlingenvervoer zelfstandig uit, na een aanbesteding samen met Apeldoorn en Zutphen. De kosten onder de nieuwe aanbesteding vallen lager uit dan voorzien. Bovendien is een deel van de ritten uitgevallen door Corona, waarbij 80% van de kosten zijn doorbetaald. Het voordeel valt hoger uit dan gemeld bij de derde kwartaalrapportage, doordat het Coronaeffect lastig in te schatten was.

o

Peuterspelen

Jeugd en onderwijs

116

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien zoals aangekondigd in de 3e kwartaalrapportage. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuur gevoelig.

p

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

382

De kosten Jeugdzorg vallen €382.000 lager uit dan begroot. Grotendeels is dit te verklaren door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis. Bij de begroting 2020 was een tekort voorzien, waardoor de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd. In het najaar 2020 is echter het rijksbudget voor de centrumgemeente (Zwolle) verhoogd, waardoor een extra bijdrage van de IJssellandse gemeenten niet meer nodig is. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van €265.000. Verder zijn de door de zorgaanbieders aangevraagde meerkosten Corona voor Jeugd lager dan voorzien..

q

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

877

Bij Facilitaire Zaken zien we een voordeel van €370.000. Het vele thuiswerken door corona heeft gezorgd voor een significant lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door Biebquest en lagere personele lasten.
Door corona is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten.
Het netto resultaat van DOWR-I over 2020 bedraagt €386.000, hiervan dragen we €76.630 af aan Raalte en €36.719 aan Olst-Wijhe. Het totaal netto resultaat (€386.000) bestaat uit een subsidie loonkosten (€90.000), doorbelasting personele inzet (€92.000), telefonie (€60.000), netwerk (€127.000), software applicaties (€177.000) en overschrijdingen op personele kosten en software infra (totaal -€160.000).
Overige voordelen (€130.000)
Overige voordelen zien we op bestuurssecretariaat (€50.000), team Finance&Control (€45.000) en op de DOWR-samenwerking Inkoop (€35.000).

r

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2.085

Dit betreft de uitkomst van de 3e kwartaalrapportage (€1,5 miljoen voordelig), de niet gebruikte post Onvoorzien (€231.000), een eenmalig voordeel van €239.000 door vermelding van obligaties op de balans en overige kleine verschillen.

s

Diversen

Diverse

214