(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma

Burger en bestuur

7.081

1.233

-5.848

7.087

1.148

-5.939

6.922

1.151

-5.771

-165

3

168

Openbare orde en veiligheid

10.622

670

-9.952

11.335

848

-10.487

11.502

975

-10.527

167

127

-40

Leefomgeving

35.028

15.144

-19.884

39.668

14.434

-25.234

38.303

15.365

-22.938

-1.365

931

2.296

Milieu en duurzaamheid

17.511

15.307

-2.204

18.321

15.764

-2.557

17.789

15.482

-2.307

-532

-282

250

Ruimtelijke ontwikkeling

6.673

4.458

-2.215

9.255

4.240

-5.015

8.881

4.858

-4.023

-374

618

992

Herstructurering en vastgoed

20.130

21.010

880

23.512

24.502

990

28.306

30.418

2.112

4.794

5.916

1.122

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

71.641

41.844

-29.797

89.942

56.135

-33.807

86.959

55.195

-31.764

-2.983

-940

2.043

Meedoen

85.135

4.251

-80.884

94.212

5.052

-89.160

82.829

5.251

-77.578

-11.383

199

11.582

Jeugd en onderwijs

38.867

3.496

-35.371

39.220

3.951

-35.269

38.437

3.851

-34.586

-783

-100

683

Economie en internationaal beleid

3.592

1.427

-2.165

3.992

1.042

-2.950

3.855

1.036

-2.819

-137

-6

131

Kunst en cultuur

16.007

1.242

-14.765

17.355

2.729

-14.626

17.341

2.847

-14.494

-14

118

132

Bedrijfsvoering

34.094

8.203

-25.891

36.004

9.025

-26.979

33.400

8.459

-24.941

-2.604

-566

2.038

Subtotaal programma's

346.381

118.285

-228.096

389.903

138.870

-251.033

374.524

144.888

-229.636

-15.379

6.018

21.397

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

0

204.714

204.714

0

217.408

217.408

0

218.037

218.037

0

629

629

Lokale heffingen

-17

27.400

27.417

-17

27.572

27.589

-10

27.588

27.598

7

16

9

Calculatieverschillen

3.494

2.770

-724

4.025

2.930

-1.095

3.933

3.065

-868

-92

135

227

Saldo financieringsfunctie

199

0

-199

266

0

-266

282

0

-282

16

0

-16

Dividend

0

1.331

1.331

0

524

524

0

887

887

0

363

363

Overige algemene dekkingsmiddelen

971

390

-581

1.165

962

-203

1.227

1.233

6

62

271

209

Uitvoeringskosten lokale heffingen

1.579

3

-1.576

1.153

3

-1.150

1.148

0

-1.148

-5

-3

2

Stelposten

3.705

-850

-4.555

3.724

0

-3.724

0

0

0

-3.724

0

3.724

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

9.931

235.758

225.827

10.316

249.399

239.083

6.580

250.810

244.230

-3.736

1.411

5.147

Onvoorzien

231

0

-231

231

0

-231

0

0

0

-231

0

231

Resultaat voor resultaatbestemming

356.543

354.043

-2.500

400.450

388.269

-12.181

381.104

395.698

14.594

-19.346

7.429

26.775

Mutaties reserves

Burger en bestuur

0

52

52

137

122

-15

137

90

-47

0

-32

-32

Openbare orde en veiligheid

6

3

-3

97

278

181

97

351

254

0

73

73

Leefomgeving

430

550

120

1.521

3.659

2.138

1.372

2.779

1.407

-149

-880

-731

Milieu en Duurzaamheid

3

306

303

3

634

631

137

376

239

134

-258

-392

Ruimtelijke ontwikkeling

1.000

852

-148

49

2.810

2.761

49

2.346

2.297

0

-464

-464

Herstructurering en vastgoed

23

91

68

1.572

1.529

-43

12.965

11.800

-1.166

11.393

10.271

-1.122

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

0

86

86

0

3.867

3.867

0

3.597

3.597

0

-270

-270

Meedoen

1.165

2.564

1.399

1.779

8.259

6.480

6.923

6.319

-604

5.144

-1.940

-7.084

Jeugd en onderwijs

0

1.265

1.265

135

979

844

135

979

844

0

0

0

Economie en internationaal beleid

0

38

38

0

159

159

0

153

153

0

-6

-6

Kunst en cultuur

43

1.160

1.117

1.741

1.761

20

1.733

1.580

-153

-8

-181

-173

Bedrijfsvoering

1.042

979

-63

1.588

1.844

256

1.655

1.480

-175

67

-364

-431

Algemene dekkingsmiddelen

7.462

5.727

-1.735

10.391

6.816

-3.575

9.846

5.931

-3.915

-545

-885

-340

Totaal Mutaties reserves

11.174

13.673

2.499

19.013

32.717

13.704

35.049

37.781

2.731

16.036

5.064

-10.972

Resultaat na resultaatbestemming

367.716

367.716

0

419.463

420.986

1.523

416.153

433.479

17.325

-3.310

12.493

15.803