Opvolging aanbevelingen auditcommissie over rekening 2019

Op 24 juni 2020 heeft de raad de rekening 2019 vastgesteld. In die vergadering zijn ook de aanbevelingen van de auditcommissie besproken. Via raadsmededeling 2020-001238 heeft het college opvolging van de aanbevelingen toegezegd. Daarover het volgende:

In de afgelopen jaren zijn de P&C documenten van de gemeente gepresenteerd in het Geld van Deventer. Op het geld van Deventer staat informatie logisch gegroepeerd en zijn alle relevante links opgenomen. Informatie op de website is overzichtelijk en laagdrempelig toegankelijk. Er is goed gelet op het eenduidig invullen van de kleurenrapportage systematiek. Op wens van de raad wordt de inhoud van het geld van Deventer ook als pdf beschikbaar gesteld. Voor het overzicht en de duidelijke relaties binnen het Geld van Deventer wordt de raad geadviseerd om gebruik te maken van de website. De formulering van doelstellingen, prestaties, indicatoren en streefwaarden is iets waar elk jaar aan wordt gewerkt. Een belangrijk punt hierbij is dat doelstellingen deels ook politiek van aard zijn. Dit pleit ervoor om net als een aantal jaren geleden, ook met de voltallige raad een dag van de begroting te organiseren. Dit is er vanwege de situatie in 2020 rondom Corona niet van gekomen.

Opvolging aanbevelingen uit accountantsverslag over rekening 2019

Het accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 gaf een aantal bevindingen voor het boekjaar 2019. Via de interim-controle - die primair gericht is op het beoordelen van de interne beheersmaatregelen (key controls) in de voor de jaarrekening relevante bedrijfsprocessen - is verder gerapporteerd over de interne beheersing die relevant is voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2020. Hieruit komt het volgende naar voren:

 1. Financiële situatie rondom Corona:
  Er is kennis genomen van de kwartaalrapportages en het afwegingskader waarin de impact voor gemeente Deventer wordt gerapporteerd. Hiermee wordt de gemeenteraad periodiek en op de belangrijkste punten (tijdig) wordt geïnformeerd.
 2. Algemene IT-beheersingsmaatregelen:
  De interne beheersing is verbeterd, met name op het gebied van user access en het uitbesteden van de beheerdiensten van de financiële applicatie SAP aan een externe partij. De positieve ontwikkelingen hebben daarnaast plaatsgevonden in het beheer van de cybersecurity risico’s. De actiepunten vanuit een audit GITC (general IT controls) zijn vertaald in een actieplan. In 2020 wordt de gemeente Deventer nog steeds door de VNG gezien als een van de koplopers als het gaat om de aansluiting op het Gemeentelijke Gemeenschappelijke InfrastructuurVeilig-traject en de samenhangende implementatie van het System Information Event Management systeem. De IT-beheersingsmaatregelen ten aanzien van het rechtenbeheer en de beheersing van taken die door externe partijen worden uitgevoerd zijn nog wel een aandachtspunt.
 3. Data-analyses sociaal domein:
  De analyses zijn verder uitgebreid.
 4. Frauderisico-analyses:
  Wij zijn in 2020 gestart met het actualiseren en verder uitbreiden van de interne frauderisico-analyse. Het doel van deze actualisatie is het inzichtelijk maken van de aanwezige beheersmaatregelen, dan wel de maatregelen die getroffen moeten worden om de frauderisico’s te beheersen. Na afronding kan periodiek getoetst worden.
 5. Grondexploitatie:
  Het schattingsproces is verbeterd en is gestructureerd vastgelegd in de vorm van een position-paper per (belangrijkste) grondexploitatieproces. Deze zijn tijdig opgeleverd hetgeen het controleproces door de accountant heeft bevorderd en bespoedigd.
 6. Normenkader 2020:
  Het normenkader
  is herijkt en daarmee geactualiseerd.