Financieel resultaat
Het rekeningsaldo bedraagt, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, €9,0 miljoen voordelig. Het voordelig saldo wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de generieke weerstandsreserve. Zie hieronder een tabel met daaronder een toelichting op hoofdlijnen op dit exploitatieresultaat.

Begroting na wijziging 2020

Jaarrekening 2020

Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen)

-12.182

14.593

Mutaties via reserves:

- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves

14.036

3.066

- Toevoeging rente aan reserves

-334

-334

Gerealiseerd resultaat

1.520

17.325

Overige resultaatbestemming:

Reservering overlopende uitgaven en inkomsten

0

-8.342

Resultaat

1.520

8.983

Toelichting op resultaatverschillen

 1. Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
  Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
 1. Mutaties via reserves
  In de begroting 2020 werd ervan uitgegaan dat per saldo €14,0 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2020 is dit per saldo een onttrekking van €3,1 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.
 1. Rente over reserves
  Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2020 ongewijzigd.
 1. Over te hevelen budgetten
  Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.   

Analyse rekeninguitkomst 2020
In de 3e kwartaalrapportage 2020 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van €1,5 miljoen. Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt €17,3 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €17,3 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €8,3 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €9,0 miljoen.

De uitkomst van de jaarrekening wijkt af van het voorlopig resultaat van €8,432 dat in de 4e kwartaalrapportage 2020 is genoemd. Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is dit resultaat bijgesteld naar €8,359.

De verschillen worden hieronder toegelicht.

(bedragen x €1.000)

Uitkomst Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Verschil tussen jaarrekening en 1e kwartaal 2021

Verschil tussen 1e  kwartaal en 4e kwartaal

Uitkomst programma’s

17.325

16.701

16.732

624

-31

Budgetoverhevelingen

8.342

8.342

8.300

0

42

Resultaat

8.983

8.359

8.432

624

-73

Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2020 gemeld in 1e kwartaal 2021 en Jaarrekening 2020

(bedragen x €1.000)

Vrijval ZIN WMO 2020

Meedoen

303

Uitkomst controle Sociaal domein

Vrijval ZIN Jeugd 2020

Jeugd en onderwijs

82

Uitkomst controle Sociaal domein

Beleggingsrekening

Algemene dekkingsmiddelen

239

De gemeente Deventer heeft kennisgenomen van het bestaan van een aantal obligaties die in het bezit zijn van de gemeente Deventer. Het betreft hier obligaties die zijn uitgegeven door de Nederlandse staat en een historie kennen die in ieder geval teruggaat tot 1920. De obligaties vertegenwoordigen een nominale waarde van circa €239.000 euro.
Omdat deze obligaties in 2019 nog niet op de balans werden vermeld, zorgen deze voor een eenmalig voordeel ter hoogte van dit bedrag.

Totaal

624

Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2020 gemeld in 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021

(bedragen x €1.000)

Dividend BNG

Algemene dekkingsmiddelen

-105

In de oorspronkelijke correctie was uitgegaan van het begrote bedrag, het werkelijk dividend over 2019 ligt lager

Extra Electra door COVID

Bedrijfsvoering

-41

Nagekomen afrekening in 2021 betreffende electra over 2020; dit is grotendeels veroorzaakt door het 24/7 ventileren van het gehele stadhuiscomplex; daarom last in 2020

Plus OV lagere vervoerskosten

Meedoen

115

De bijdrage van de gemeente Deventer voor PlusOV in 2020 is bijgesteld obv concept Jaarstukken Vervoerscentrale Stedendriehoek 2020

Subtotaal

-31

Budgetoverheveling

Kunst en cultuur

42

Deze budgetoverheveling was niet goed verwerkt in de 4e kwartaalrapportage 2020

Totaal

-73

Hieronder volgt de nadere toelichting op de resultaatverschillen tussen begroting 2020 (na wijziging) en definitieve jaarrekening 2020:

(bedragen x €1.000)

Specificatie saldo op hoofdlijnen

Programma

Bedrag

Burgemeester en wethouders

Burger en bestuur

100

Duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

-134

Ruimtelijke ontwikkeling/leges

Ruimtelijke ontwikkeling

204

Minimabeleid

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

305

TOZO uitvoeringskosten

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

1.288

Beschermd wonen

Meedoen

1.276

Samenkracht

Meedoen

405

Hulpmiddelen

Meedoen

226

WMO dienstverlening

Meedoen

997

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

450

Volksgezondheid

Meedoen

126

Schuldhulpverlening

Meedoen

-119

Onderwijshuisvesting

Jeugd en onderwijs

-105

Leerlingenvervoer

Jeugd en onderwijs

290

Peuterspelen

Jeugd en onderwijs

116

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

382

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

877

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2.085

Diversen

Diverse

214

Structurele bedragen
De diverse voor- en nadelen in de rekening 2020 zijn deels van structurele aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2021. Dit geldt niet voor:

Algemene uitkering
Op basis van de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 is vanaf 2021 een structureel nadeel te ramen van €362.000. Dit loopt richting 2025 geleidelijk af naar €273.000.
Sociaal domein (WMO-onderdelen)
Op basis van de rekening 2020 zijn bepaalde voordelen, zoals WMO-dienstverlening en Samenkracht structureel. Dit effect zal worden betrokken bij de voorjaarsnota 2021.

Resultaat grondexploitaties
De waardering van de grondexploitaties is gedurende 2020 verbeterd. Dit is een direct resultaat van de geboekte voortgang in de gerealiseerde verkopen van het A1 Bedrijvenpark en de gewijzigde rol van de gemeente in het project Steenbrugge. Als gevolg hiervan zijn de voorzieningen afgenomen met circa €1,9 miljoen en heeft een winstuitneming van €313.000 kunnen plaatsvinden. Ook de omvang van de risico’s waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden is afgenomen met circa €1,2 miljoen. Zie voor een nadere toelichting  paragraaf Grondbeleid .

Weerstandsvermogen
De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van de ratio tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit minimaal 1 is. In de rekening bedraagt de ratio 1,088.
Vergeleken met de begroting 2021 die in november 2020 is vastgesteld is de omvang van de risico’s €1.420.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door, per saldo een significant lager risico in de grondexploitaties (zie paragraaf grondbeleid) en een beperkte stijging van de risico’s in het sociaal domein (zie programma Meedoen), bij de uitkeringslasten (BUIG) en bij de implementatie van de Omgevingswet.

Het beschikbare weerstandsvermogen is gedaald met €200.000. Conform de beleidsnota's: risicomanagement en weerstandsvermogen en reserves en voorzieningen wordt het meerdere boven de ratio 1 (€1.285.000) gestort in de generieke weerstandsreserve.

Reserves
Per 1 januari 2020 bedroeg het saldo van de reserves €77 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2020 is dit gestegen naar €78 miljoen (exclusief rekeningresultaat).