4
0
0
0
0
11
5
0
1
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 8.929 Verschil € 375

416.153

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 7.204 Verschil € -155

433.478

0,0 %

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning).

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. Om daar straks klaar voor te zijn, hebben wij een plan van aanpak voor de implementatie gereed en werken we aan de eerste stappen. De samenleving wordt/is veel minder planbaar dan in het verleden. Daarom denken we nu vooral in spelregels die we toepassen om een initiatief in onze fysieke leefomgeving te beoordelen: draagt het bij aan de maatschappelijke opgave? Zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat het tot stand komt zonder elementaire belangen te schaden, zowel van omgeving als de omwonenden. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. Een groep deskundigen met verschillende achtergronden beoordeelt de kansrijkheid van een initiatie, als dat niet binnen het bestemmingsplan past. Dat noemen we de Carrousel. De gemeente blijft uiteindelijk degene die beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren.

Meer informatie