Uitgaven

In 2020 heeft de gemeente €399,8 miljoen uitgegeven aan haar taken, activiteiten en stortingen in de reserves (programma’s 1 tot en met 11). Aan algemene dekkingsmiddelen (programma 12) is ruim €16,4 miljoen uitgegeven. Het gaat hier onder meer om:

  • financieringslasten;
  • stortingen in gemeentelijke reserves;
  • diverse bedrijfsvoeringskosten.

Inkomsten

Zonder inkomsten geen uitgaven. De gemeente heeft verschillende inkomsten. Die komen voor het grootste deel uit de algemene dekkingsmiddelen.

De totale inkomsten bedroegen in 2020:

  • €176,7 miljoen via de 11 programma’s;
  • €256,8 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal €433,5 miljoen (inclusief bedragen uit reserves).

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt hiervan €59,3 miljoen.