Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 16.426 Verschil € 4.512

416.153

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 256.740 Verschil € -526

433.478

0,0 %

 
De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.