De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

103

111

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

801

468

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.633

2.822

Totaal

4.537

3.401

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Herrubricering

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderin
gen

Boekwaarde
31-12-2020

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

111

0

0

0

8

0

0

103

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

468

448

2

113

0

801

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.822

0

1.870

0

177

882

0

3.633

Totaal

3.401

0

2.318

0

187

995

0

4.537

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het
in 2020 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2020 ten laste van het krediet is gebracht.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden betreffen de investering in de geluidswal A1 bij Bathmen op grond van Rijkswaterstaat en de renovatie van kleedkamers bij de Deventer Hockey Vereniging.
De bijdrage van derden betreft een bijdrage in de kosten voor het opstellen van de intentie-verklaring Oranjekwartier en een bijdrage van de provincie voor de geluidsmaatregelen A1.

(bedragen x €1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Shita terrein en speeltuinlocatie

268

73

282

Voorbereidingskrediet Dreef

93

66

79

Voorbereidingskrediet Oranjekwartier

415

258

399

Voorbereidingskrediet van Hetenstraat

105

37

92

Voorbereidingskrediet Hagenvoorde

150

14

14

Geluidswal A1 Bathmen

2.650

1.670

1.939

Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging

200

200

200

Totaal

3.881

2.318

3.005